Erweiterte Suche

Nouvelles fouilles de Mirgissa (Campagne 1963 - 1964)

Titel: Nouvelles fouilles de Mirgissa (Campagne 1963 - 1964)
Verfasser: Vercoutter, Jean
Dokumenttyp: AZs
Erscheinungsdatum: 1964
Zeitschrift/Reihe: Bulletin de la Société Française d'Égyptologie (BSFE) ; Band/Jahrgang: 40
Publikationsort: Paris
Schlagworte: AUSGRABUNGSBERICHT; MIRGISSA
Seiten: 4-11
Signatur: Z-BSFE
AEB/BA-Nr: 640514
Bearbeitungsstatus: vollständig
Datensatznummer: 27319