Erweiterte Suche

Fieldwork, 1998-9: Sais, Mamphis, Gebel el-Haridi, Tell El-Amarna, Tell El-Amarna Glass Project

Titel: Fieldwork, 1998-9: Sais, Mamphis, Gebel el-Haridi, Tell El-Amarna, Tell El-Amarna Glass Project
Verfasser: Wilson, Penelope
Callorini, Carla
Kirby, Christopher J.
Kemp, Barry
Nicholson, Paul T.
Herausgeber: EES
Dokumenttyp: Zeitschrift
Erscheinungsdatum: 1999
Zeitschrift/Reihe: Journal of Egyptian Archaeology (JEA) ; Band/Jahrgang: 85
Verlag/Hrsg.: EES , London
Schlagworte: SAIS; AUSGRABUNGSBERICHT; MEMPHIS; AMARNA; GLAS; GEBEL_EL-HARIDI; EES
Seiten: 1-20
Signatur: Z-JEA
Bearbeitungsstatus: vollständig
Identifier: ISSN 0307-5133
Datensatznummer: 16397