Erweiterte Suche

Les premiers dépôts de fondation de Saï

Titel: Les premiers dépôts de fondation de Saï
Verfasser: Thill, Florence
Herausgeber: Université Charles-de-Gaulle
Dokumenttyp: Zeitschrift
Erscheinungsdatum: 1997
Zeitschrift/Reihe: Cahiers de recherches de l'Institut de Papyrologie et Égyptologie de Lille (CRIPEL) ; Band/Jahrgang: 17,2
Verlag/Hrsg.: Presses Universitaires de Lille , Lille
Schlagworte: SAI; TEMPEL; GRÜNDUNGSBEIGABE; NEUES_REICH
Seiten: 105-117
Signatur: Z-CRIPEL
Bearbeitungsstatus: vollständig
Identifier: ISSN 0153-5021
Datensatznummer: 13686